خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29655   بروزرسانی: 10-06-1398

Ali Lakirouhani

شبنم ولی اسکویی و علی لکی روحانی
حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرز ه ای و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن
Analytical and Numerical Solutions of Tunnel Lining Under Seismic Loading and Investigation of Its Affecting Parameters
چکيده


سازه های زیرزمینی از جمله تون لها، عناصر مهمی در شبکه های حمل و نقل و سرویس هستند که به دلیل محصورشدگی در زمین و تحمل تنش های برجای بزرگ رفتار لرزه ای متفاوتی با سازه های سطحی از خود نشان م یدهند. در این مقاله حل های تحلیلی ارائه شده برای تونل های دایروی، در مقابل بارهای استاتیکی و لرزه ای نشان داده می شود. سپس برای یک مقطع از تونل شهری بانکوک، نیروهای داخلی ایجاد شده در پوشش تونل با استفاده از حل های تحلیلی بدست آمده و مورد ارزیابی قرار م یگیرند. همان مساله به صورت عددی و با استفاده از روش تفاضل محدود و برای شتاب های افقی و قائم مختلف، نیز حل می شود و با حل های تحلیلی مقایسه م یگردد. مطابق با نتایج بدست آمده با افزایش ضریب شتاب افقی زلزله، نیروی محوری و لنگر خمشی پوشش تونل افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش عمق تونل، نیروی ایجاد شده در پوشش بتنی تونل، افزایش م ییابد اما شتاب قائم زمین تاثیر کمی بر روی تنش ها دارد. در مورد تاثیر نسبت تنش های برجا، هر چه که این نسبت از محدوده عدد یک دورتر شود )کمتر یا بیشتر(، تنش ایجاد شده در پوشش افزایش می یابد.