خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29655   بروزرسانی: 10-06-1398

Ali Lakirouhani

علی عسگری، علی اکبر گلشنی و علی لکی روحانی
مدل ریاضی انتشار ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش (مضروبی) پارامترهای اینرسی و گرانروی
H‌Y‌D‌R‌A‌U‌L‌I‌C F‌R‌A‌C‌T‌U‌R‌E P‌R‌O‌P‌A‌G‌A‌T‌I‌O‌N I‌N B‌R‌I‌T‌T‌L‌E R‌O‌C‌K: C‌O‌N‌S‌I‌D‌E‌R‌I‌N‌G I‌N‌T‌E‌R‌A‌C‌T‌I‌O‌N T‌E‌R‌M B‌E‌T‌W‌E‌E‌N F‌L‌U‌I‌D I‌N‌E‌R‌T‌I‌A A‌N‌D V‌I‌S‌C‌O‌S‌I‌T‌Y P‌A‌R‌A‌M‌E‌T‌E‌R‌S
چکيده


در این نوشتار، یک روش تحلیلی برای حل مسئله‌ی شکست هیدرولیکی در حالت کرنش صفحه برای سنگ شکننده‌ی نفوذناپذیر و سختی زیاد و تحت شرایط متقارن ارائه شده است. جریان سیال غیرقابل تراکم و آرام فرض شده و ترک در همه‌ی زمان‌ها کاملاً از سیال پر شده است. انتشار ترک در چارچوب مکانیک شکست خطی (L‌E‌F‌M) است. این مسئله توسط گاراگاش در سال ۲۰۰۶ در مجله‌ی «E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g F‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌s» بدون درنظرگرفتن اثر اندرکنش پارامترهای اینرسی و گرانروی بررسی شده است. در این پژوهش با درنظرگرفتن اثر مذکور، بازشدگی، فشار داخلی سیال در ترک، و میزان رشد ترک تحت تزریق سیال از روش اغتشاش تعیین و نتایج این کار با اسناد موجود مقایسه و بررسی شده است.