خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22524   بروزرسانی: 11-07-1397

Amir Masoud Rahimi

Publications in Journals

National-ISC17.  شهريار افندی زاده، اميرمسعود رحيمی
تدوين متدولوژی ارزيابی پارامترهای مؤثر بر تقاضای سفرهای هوايي در ايران
Development of Methodology for Evaluation of Parameters Effective in Demands for Air Trips in Iran
مجله بين‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران دوره 19 شماره  2 (1387صفحات 89-97.  [Abstract  ]
National-ISC16.  امیرمسعود رحیمی، فرشاد حمیدی
ارزيابی کارايي الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در حل مسائل بهينه‌سازی ترکيبی
An Evaluation on Performance of Artificial Bee Colony Algorithm for Solving the Combinatorial Optimization Problems
مجله علمی - پژوهشی شریف دوره 33-2 شماره 2/2 (1396صفحات 1-15.  [Abstract  ]
National-ISC15.  اميرمسعود رحيمي، وحيد رجبي‌توارات  
ارائه الگوريتم فرا‌ابتکاري ترکيبي براي حل مسأله مسيريابي وسيله نقليه همراه با دريافت و تحويل همزمان کالا
A Hybrid Meta-heuristic Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pick-up
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دوره 48 شماره 4 (1395صفحات 375-386.  [Abstract  ]
National-ISC14.  اميرمسعود رحيمي، سيدرامتين باقري، رضا شهني‌دزفوليان، آرش مظاهري
ارزيابي استفاده از انواع تقاطعهاي غيرمتعارف به منظور بهبود جريان ترافيک در راه‌های شرياني‌ برون شهری
Evaluation of using unconventional intersection for improving traffic flow along suburban arterial roads
پژوهشنامه حمل و نقل دوره 13 شماره 2 (1395صفحات 115-128.  [Abstract  ]
International13.  Mojtaba Kazemi - Amir Masoud Rahimi- Sheida Roshankhah
Impact Assessment of Effective Parameters on Drivers’ Attention Level to Urban Traffic Signs
Journal of The Institution of Engineers:Series A (ُSpringer) Vol. 97 Issue 1 (2016PP. 63-69 DOI: DOI: 10.1007/s40030-016-0145-3.  [Abstract ]
International12.  Ali Mohammad Shahdaei, Amir Masoud Rahimi
SOLVING VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SIMULTANEOUS PICKUP AND DELIVERY WITH THE APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM
Journal of Fundamental and Applied Life Sciences Vol. 6 Issue S1 (2016PP. 247-259.  [Abstract ]
International11.  A. M. Rahimi, F. M. Sobhani , S. Mirzaei Khafri
Multivariate statistical analysis decision-making hybrid method for road traffic safety evaluation in Iran
International Journal of Applied Operational Research Vol. 5 Issue 3 (2015PP. 59-69.  [Abstract ]
National10.  امیرمسعود رحیمی، مجتبی کاظمی، هادی موقری
پيش بينی فوت در تصادفات جاده‌ای کشور و برآورد ارزش يک جان آماری در سال 1391
Forecasting deaths of road traffic crashes and estimating the value of a statistical life in 2012
جاده شماره 74 (1392صفحات 39-50.  [Abstract  ]
National-ISC9.  اميرمسعود رحيمی ، مجتبی کاظمی
عوامل تأثیرگذار بر تبعیّت از تابلوهای راهنمایی و رانندگی: مطالعه ی موردی تابلوهای سرعت مجاز
Factors affecting traffic sign obedience: Case of speed limit signs
مجله علمی - پژوهشی شريف دوره 31 شماره 2.1 (1394صفحات 75-85.  [Abstract  ]
National-ISC8.  امیرمسعود رحيمی، احسان رمضانی خوانساری
توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو
Bee Hive`s Foraging Algorithm for Vehicle Routing Problem
فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره 6 شماره 1 (1393صفحات 47-58.  [Abstract  ]
National7.  اميرمسعود رحيمي , مسعود شاهي‌جونقاني
طراحی مدلهاي کلان توصيفي برخوردهاي ترافيکي درون‌شهري با توجه به محل و نحوه برخوردها ( مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري )
Developing Macro Level Descriptive Models for Urban Traffic Crashes Considering Manner and Place of Crashes (Case Study: CHAHAR MAHAL & BAKHTIYARI PROVINCE)
نشریه علمی - ترویجی جاده شماره 76 (1392صفحات 193-202.  [Abstract  ]
National-ISC6.  اميرمسعود رحيمی ، مجتبی کاظمی
شناسايي و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علائم ترافیکی درون‌شهری
Assessment of Drivers’ Comprehension Regard to Traffic Signs based on Data Mining Method  
فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره 5 شماره 4 (1393صفحات 495-512.  [Abstract  ]
National5.  اميرمسعود رحيمی ، مجتبی کاظمی
سنجش میزان توجه نسبت به تابلو "ایستادن ممنوع" و مؤلفه های مؤثر بر آن
Assessment the level of attention to “Stopping Prohibited” sign’s and influencing parameters
فصلنامه علمی - ترويجی مهندسی ترافيک دوره 13 شماره 51 (1391صفحات 30-35.  [Abstract  ]
National4.  امیر مسعود رحیمی، مجتبی کاظمی
تحلیل نقش انسان و تجهیزات ترافیکی در ايمنی میدان‌های ‌شهری
Analyzing Role of Human and Physical Instrument on Safety of Urban Roundabouts
نشريه علمی - ترويجی جاده شماره 72 (1391صفحات 227-240.  [Abstract  ]
National3.  امیرمسعود رحیمی، مجتبی کاظمی، هادی موقری
طراحی مدل پيش‌بينی تعداد فوت شدگان تصادفات برون شهری کشور
Development a prediction model of the number of survivors crashes in suburban
فصلنامه مطالعات مديريت ترافيک دوره 6 شماره 23 (1390صفحات 29-46.  [Abstract  ]
National-ISC2.  شهريار افنديزاده، اميرمسعود رحيمي، علي اصغر طلائي، احرام صفري
تحليل تقاضاي مسافر ريلي و پيش بيني آن با الگوريتم سري زماني
Analyzing and Forecasting Railway Passenger Demand with Time Series Algorithm
نشريه علمی - پژوهشی مهنسی عمران و محيط زيست اميرکبير دوره 43 شماره 1 (1390صفحات 9-17.  [Abstract  ]
National-ISC1.  شهريار افندی‌زاده، اميرمسعود رحيمي
مدل تحليل عاملی جهت انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بين‌شهری
Factor Analysis Model for Selection of Effective Factors on Interurban Bus Passenger’s Trip
پژوهشنامه حمل و نقل دوره 7 شماره 1 (1389صفحات 1-10.  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


International 1.  Amir Masoud Rahimi, Mojtaba Kazemi, Alireza Pak Gohar
Assessment of Key Factors in Attention to Pedestrian Crossing Sign
International Conference on Statistics in Science, Business and Engineering 2012
University of Technology MARA, Kedah-Malaysia, 10 - 12 September 2012.  [Abstract  ]