خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20239   بروزرسانی: 30-10-1396

Amir Masoud Rahimi

دروس


دروس نيمسال اول -95
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي دکترا 
ظرفیت راهها و تقاطعها

دروس نيمسال اول -95
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
تحقیق در عملیات حمل و نقل
مهندسی ترافیک پیشرفته
مقطع تحصيلي کارشناسي 
مهندسی ترافیک
مهندسی ترابری

دروس نيمسال دوم -95
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
مهندسی ترابری
مهندسی ترافیک
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
روشهای آمارگيری در حمل و نقل و ترافيک
مقطع تحصيلي دکترا 
ارزيابی سیستمهای حمل و نقل

دروس نيمسال اول -94
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
اصول مدیریت ساخت
مهندسی ترافیک
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
مهندسی ترافیک پیشرفته
برنامه ریزی حمل و نقل

دروس نيمسال اول -93
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي دکترا 
ارزيابی سيستمهای حمل و نقل
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
برنامه ريزی حمل و نقل
مهندسی ترافيک پيشرفته
مقطع تحصيلي کارشناسي 
مهندسی ترافيک
مهندسی ترابری

دروس نيمسال دوم -93
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي دکترا 
مدلسازی در حمل و نقل
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
ايمنی در ترافيک
مقطع تحصيلي کارشناسي 
مهندسی ترافيک
اصول مديريت ساخت

دروس نيمسال اول
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي  

 

 

Copyright © 2018, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir