خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه نقشه برداری]

بازدید:12536   بروزرسانی: 18-10-1395

Morteza Fathi
مرتضی فتحی

پست الکترونيکی
m.fathi@znu.ac.ir      morteza_fathim@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fathi_morteza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2292

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقشه برداری، اتاق 129،ص پ 313