خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22074   بروزرسانی: 13-04-1397

Madjid ABBASI

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- رتبه اول دوره مهندسي نقشه برداري دانشكده فني دانشگاه تهران سال ١٣٧٤

- رتبه اول دوره كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سال ١٣٧٧

- استاد برگزيده از نظر بهترين نحوه تدريس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سال ١٣٧٩

- استاد برگزيده از نظر بهترين نحوه تدريس دانشگاه زنجان سال ١٣٨١، ١٣٨٩ و ١٣٩٤

- محقق مدعو گروه تحقيق در ژئودزي فضايي، مركز بين المللي گراني سنجي، تولوز، فرانسه، ١٣٨٦ و ١٣٨٧