خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
عمارلوعلی---[at]znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم دامی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیریفریدهfarideh_piri@yahoo.comاستادیاردانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده علومریاضی
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
حیدر پورمجیدheydarpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
فولادوندابراهیمfoolad@iasbs.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshiranzadeh @znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
صرافیمحسن---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
صفریحسینsafari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir