خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه نقشه برداری]

بازدید:13736   بروزرسانی: 09-09-1395

Sadegh Jamali
صادق جمالی
استادیار

پست الکترونيکی
jamali@znu.ac.ir      jamali_sadegh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jamali_sadegh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4435

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقشه برداری، صندوق پستی 45195-313