خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه معماری]

بازدید:16071   بروزرسانی: 26-06-1396

Maryam Kalami

مدیریت

مدير گروه معماري دانشگاه زنجان از مرداد 81 تا مرداد 83

مدیر گروه معماری دانشگاه زنجان از آبان 93 تاکنون