خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25085   بروزرسانی: 18-07-1397

Javad Moradlu

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

[1]     کميته تحقيقات آب منطقه اي زنجان

[2]      انجمن مهندسي زلزله ايران

[3]       پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

[4]      كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

[5]      انجمن مهندسي منابع آب ايران

[6]      انجمن هيدروليك ايران