خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه کامپیوتر]

بازدید:12999   بروزرسانی: 09-07-1394

Davud Mohammadpur
داود محمدپورزنجانی
مربي، مأمور به تحصيل داخل

پست الکترونيکی
dmp@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohamdpoor_davod

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2464

آدرس 
دانشگاه زنجان