خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20239   بروزرسانی: 30-10-1396

Amir Masoud Rahimi

بررسی و ارزيابی اعتبار مجلات علمی

جهت اررزيابی اعتبار مجلات (ISIوISC) و همچنين بررسی IF آن میتوان از آدرس زير اقدام نمود :

http://website.informer.com/visit?domain=znu.elmjo.ir

شايان ذکر است آدرس فوق، فقط از طريق IP Address های داخل دانشگاه زنجان قابل کاربرد است.