خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22074   بروزرسانی: 13-04-1397

Madjid ABBASI

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 دوستي رضا شهريور  1390ژئودزی ارزيابي كيفي اطلاعات شتاب گراني اندازه گيري شده با روش هوايي   استاد راهنما
12 پرسون معصومه مهر  1390ژئودزی برآورد تابع كواريانس داده هاي شتاب گراني ايران با روش وارون سازي طيف دو بعدي كمترين مربعات   استاد راهنما
11 اكبري قاديكلايي معصومه اسفند  1390ژئودزی بررسي تغييرات سطح درياي خزر با استفاده از داده هاي ماهواره هاي ارتفاع سنجي   استاد راهنما
10 موسوي ميلاد اسفند  1392ریاضی كاربرد فضاهاي هيلبرت با هسته ي باز مولد در نظريه ي تقريب   استاد راهنما
9 سعید مشهدی زاده بهمن  1393ژئودزی تحلیل فرکانسی سری های زمانی دمای هوای ایران   استاد راهنما
8 فاطمه حسن خانی بهمن  1396ژئودزی محاسبه و تحلیل سری های زمانی هواشناسی و مختصات حاصل از اندازه گیری های ایستگاه دائم جی پی اس در دانشگاه علوم پایه زنجان   استاد راهنما
7 سعید عباسی اسفند  1393ژئودزی هواشناسی با تک ایستگاه دائم جی پی اس   استاد راهنما
6 بابک شریفی اسفند  1394ژئودزی پردازش و تفسیر داده های میکروگرانی سنجی مطالعه ی موردی جنوب شهر مونت پولیه، فرانسه    استاد راهنما
5 مهدی ماهری پیرو اسفند  1391ژئوفیزیک تومو گرافی دو بعدی سرعت بیشینه دامنهء جابجایی موج برشی در ایران   استاد راهنما
4 وحید قربانلو اسفند  1394ژئودزی استفاده از روش کالوکیشن کمترین مربعات در حل مسأله وارون گرانی سنجی. مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه با هدف تعیین مرز موهو    استاد راهنما
3 صادق سعادتی اسفند  1394ژئودزی ایجاد شبکه تعیین موقعیت ژئودتیک کلاسیک دانشگاه زنجان با دقت بهتر از میلیمتر در فواصل کوتاه   استاد راهنما
2 ماریانا میرزاوندی بهمن  1396ژئودزی بررسی تاثیر گرمایش زمین بر تغییرات بخار آب بارش زا بر اساس مشاهدات جی پی اس   استاد راهنما
1 الهام پورطرقی بهمن  1396ژئودزی مطالعه سیگنال گرانی ایجاد شده در مناطق فرورانش، مطالعه موردی: منطقه فرورانش تونگا   استاد راهنما