خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
ایاب و ذهاب کارکنان برای سال 96-95  

آگهی مناقصه

(نوبت دوم)

 

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب و ذهاب کارکنان برای سال 96-95 را از طریق انجام مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 2178622501004 بانک ملی درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان جهت دریافت اسناد به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زنجان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است میزان سپرده  شرکت در مناقصه مبلغ 120/000/000 ریال (دوازده میلیون تومان)می‌باشد که به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 51819 بانک تجارت و ارائه اصل فیش واریزی و یا معادل آن ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد.

تاریخ فروش اسناد یکشنبه مورخ 95.5.17 لغایت چهارشنبه مورخ 95.5.20

مکان فروش اسناد: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، مدیریت امور حقوقی.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه:ساعت10صبح روزشنبه مورخ 95.5.30

تاریخ برگزاری جلسه مناقصه و بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه، مورخ 95.5.30 ساعت 11صبح در محل دفتر معاونت اداری و مالی.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر  33052826 و 33052352

 

 


ارسال شده در مورخه: 13-5-1395