خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
تامین ایاب و ذهاب دانشجویی برای سال 96-95 

 

آگهی مناقصه

(نوبت دوم)

 

دانشگاه زنجان در نظر دارد تامین ایاب و ذهاب دانشجویی برای سال 96-95 از طریق انجام مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 2178622501004 بانک ملی  درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان جهت دریافت اسناد به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زنجان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ریال (پنجاه میلیون تومان) می باشد که به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 51819 بانک تجارت و ارائه اصل فیش واریزی و یا معادل آن ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می باشد.

تاریخ فروش اسناد‌ روز یکشنبه 95.05.17 لغایت چهارشنبه 95.05.20

مکان فروش اسناد: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، مدیریت امور حقوقی.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: ساعت 10صبح روز‌ شنبه مورخ 95.05.30

تاریخ برگزاری جلسه مناقصه و بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه، مورخ 95.05.30 ساعت 12 ظهر در محل دفتر معاونت اداری و مالی.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر  33052826 و 33052352

 

 


ارسال شده در مورخه: 16-5-1395