خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی دو دستگاه خودروی سواری پژو 

 

آگهی مزایده عمومی

(نوبت اول)

 دانشگاه زنجان در نظر دارد دو دستگاه خودروی سواری پژو را از طریق انجام مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره 16108-115 به تاریخ 94.09.01 واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب 2178622501004 بانک ملی  درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان جهت خرید و دریافت اسناد به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زنجان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است میزان سپرده  شرکت در مزایده برای هر خودرو مبلغ 10.000.000 ریال معادل (یک میلیون تومان) می‌باشد که به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 51819 بانک تجارت و ارائه اصل فیش واریزی و یا معادل آن ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد.

تاریخ فروش اسناد روز چهارشنبه به تاریخ 95.09.17 لغایت روز یکشنبه به تاریخ 95.09.21

مکان فروش اسناد: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 95.10.01

تاریخ برگزاری جلسه مزایده و بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه به تاریخ 95.10.04 ساعت 14 ظهر در محل دفتر معاونت اداری و مالی.

 شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها 33052826 ، واحد نقلیه 33052237

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 16-9-1395