خانه  :: اساتید  :: اخبار

سومین جلسه شبکه سازی رصدخانه های فعال اپتیکی ایران
با حضور کارشناسان سازمان فضایی ایران 

 

برگزاری سومین جلسه شبکه سازی رصدخانه های فعال اپتیکی ایران

با حضور کارشناسان سازمان فضایی ایران

 

سازمان فضایی ایران به منظور هدفمندسازي و یکپارچه سازي توانمنديها و پتانسیلهاي داخلی کشور در حوزه نجوم و به ویژه نجوم رصدي و با هدف ایجاد همکاري مشترك فیمابین رصدخانه هاي اپتیکی فعال کشور، اقدام به تعریف پروژه شبکه سازي رصدخانه هاي اپتیکی ایران نموده است، که رصدخانه دانشگاه زنجان نیز یکی از رصدخانه های فعال در این شبکه خواهد بود.

 این شبکه به دنبال ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رصدي به جامعه نجومی، عرصه فضایی کشور، تمامی پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان و ترویج علوم مرتبط در بدنه اجتماع است.

جلسات هماهنگی و پیگیری این شبکه به ترتیب : ابتدا در محل سازمان فضایی ایران، سپس رصدخانه تفت و هم اکنون

سومین جلسه این کارگروه

                     در دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1396

                                                                                                                              برگزار می شود.

 

 


ارسال شده در مورخه: 12-4-1396

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند

کارگاه آموزشی AMOS زمان: 5-2-1397 الی: 6-2-1397

   

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند

کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند