خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
حضور و مشارکت پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش 98    در ذیل برنامه های معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همگام با سایر دانشکده ها و واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه و استان،  پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه ضمن حضور در غرفه  نسبت به ارائه برخی از نتایج و دست آوردهای پژوهشی و فناوری خود اقدام نمود. نتایج تحقیقات همکاران هیات علمی در حوزه  تشخیص ژن چندقلوزایی، متابولیتهای ثانویه بومادران و  موسیر  و  سایر گیاهان دارویی مورد مطالعه از جمله بنفشه دارویی و .... به معرض نمایش گذاشته شد. لازم به ذکر است که برخی از محصولات کاملا ارگانیک و تولید مزرعه پژوهشکده همراه با تعدادی از گیاهان دارویی مهم کلکسیون پژوهشکده شامل  استویا؛ آویشن؛ زیتون، بنفشه معطر؛ مورد؛ به لیمو؛ برگ بو....در این نمایشگاه ارائه گردیدند.

 تصاویر نمایشگاه