خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری الکترونیکی کلاسهای آموزشی در دانشگاه زنجان
آموزش دانشگاه برای شرایط موجود امکان برگزاری کلاسها به صورت الکترونیکی فراهم کرده استبرگزاری الکترونیکی کلاسهای آموزشی در دانشگاه زنجان

آموزش دانشگاه برای شرایط موجود امکان برگزاری کلاسها به صورت الکترونیکی  فراهم کرده است

آدرس سامانه : http://lms.nimael.com 

  نام و کلمه عبور  دانشجویان شماره ملی آنها می باشد و نام و کلمه عبور اساتید از طریق آموزش دانشکده ها اطلاع رسانی خواهد شد.

فایلهای آموزشی کار با سامانه برای اساتید و دانشجویان قابل دست است.


https://b2n.ir/404605    ویژه اساتید   
https://b2n.ir/400973     ویژه دانشجویان


ارسال شده در مورخه: 14-12-1398