خانه  :: اساتید  :: اخبار

اقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا
دانشـگاه زنجـان هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است 

دانشـگاه زنجـان بعنوان دانشـگاه مادر اسـتان ضـمن پذیرش مسـئولیت «کمیته دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی سـتاد مبارزه با کروناي اسـتان زنجان» هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است.

اقدامات بعمل آمده در محیط دانشگاه در رابطه با مقابله و جلوگیري از شیوع ویروس به شرح زیر است:

 • همکاري با دانشگاه علوم پزشکی، استانداري و فرمانداري در رابطه با ستاد کرونا
 • اجراي مصوبات در رابطه با تعطیلی وساعات کار و نیز غربالگري
 • کمک به تجهیز نقاهتگاه و تهیه ملزومات آن از طرف این دانشگاه (70 تخت و تشک)
 • جلب کمک هاي نقدي اساتید و کارکنان درحدود400میلیون ریال
 • تحویل دستگاه هاي مورد نیاز به دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با تست کرونا (سه مورد)
 • تشکیل کارگروه مسولیت اجتماعی دانشگاه و کمیته هاي علمی و تحقیقاتی در رابطه با کرونا
 • تولید الکل اتانول در پژوهشکده در اشل پایلوت جهت بهینه سازي و رفع نیازهاي دانشگاه
 • پخش ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست بین واحدها و کارکنان
 • غربالگري همکاران
 • اهدا مواد غذایی به بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان
 • تعطیلی خوابگاه هاي خواهران وگند زدائی سطوح، شیرآلات و دستگیره درب ها
 • تعطیلی خوابگاه هاي برادران و گند زدائی سطوح، شیرآلات و دستگیره درب ها
 • تعطیل کردن سلف سرویس دانشجویان و کارکنان از مورخه 98/12/06 و گند زدایی سطوح و میز و صندلی ها
 • گنـد زدائی کلاس هـاي درس، کتابخـانه هـا ، قرائت خـانه هـا و کریـدورهاي دانشـکده هـا (چهار دانشکده)
 • تعطیل کردن بوفه هاي دانشگاه و گندزدایی آنها
 • برگزاري کلاس هاي آموزشی براي کارکنان در رابطه با رعایت بهداشت فردي براي پیشگیري ازشیوع کورونا
 • حذف سیستم اثر انگشت کنترل حضور و غیاب کارکنان
 • کـاهش سـاعت کـاري کارکنان و تعطیلی کلاس هاي آموزشـی (با توجه به اعلام اسـتانداري و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)
 • حذف توزیع چاي در استکان هاي عمومی در آبدارخانه هاي بخش هاي مختلف
 • حذف شیر توزیعی گاوداري دانشگاه در بخش هاي مختلف
 • تهیه و نصب محلول هاي ضدعفونی کننده دست در کلیه واحدهاي دانشگاه
 • تاکید بر استفاده کارکنان بخش خدماتی و آبدارچی از ماسک و دستکش
 • ضـدعفونی کلیه سـطوح در واحـدهاي مختلف دانشـگاه در روز پنجشـنبه مورخ98/12/06به اسـتناد پروتکل اعلام شده ازسوي مرکز بهداشت شهرستان و وزارت علوم تحقیقات و فناوري
 • تعطیلی بازارچه دانشگاه و واحدهایی که جهت ارائه خدمات به صورت پخت و پز فعالیت می کردند.
 • توزیع پروتکل هاي بهداشتی مرکز بهداشت از طریق اتوماسیون اداري به منظور آگاهی پرسنل
 • پیگیري مـوارد مشـکوك و معرفی آنهـا به مرکز بهـداشت درمـان وجلـوگیري از حضور این افراد در دانشگاه ضدعفونی کلی
 • اخـذ مرخصـی اسـتعلاجی از مرکز بهداشت به مدت یک هفته براي کلیه کارکنانی که داراي بیماري هاي قلبی عروقی، تنفسی، دیابتی و... بودند.
 • ضــد عفـونی کلیـه ســطوح دانشــکده هــا، خوابگــاه وساختمــان هــاي اداري براي بـار دوم در مورخه98/12/22 انجام گردید.
;
ارسال شده در مورخه: 31-01-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

پیام بهار، نوشتن و بازآفرینی برای طبیعت و انسان است

حلول سال نو و بهار را به همه همکاران گرامی و دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم (27-12-1398)

   

برگزاری مراسم درختکاری در دانشگاه

مراسم درختکاری با حضور ریاست دانشگاه و مسئولین در زمینی با مساحت 1.8 هکتار برگزار گردید (20-12-1398)

   

انتصابات صورت گرفته در ماه های اخیر

طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شد (19-12-1398)

   

تبریک راهیابی عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان به مجلس

راهیابی جناب آقای دکتر مصطفی طاهری عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه زنجان را به مجلس شورای اسلامی تبریک می گوییم (14-12-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تجلیل از اساتید برتر آموزشی دانشگاه