خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره سازی اطلاعات
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دوشنبه 19 آبان تا روز پنجشنبه 22 آبان 99آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، تحویل ، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه ذخیره سازی اطلاعات UNITY 480 DPE 25 X 2.5 DELL FLD RCK به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame، حداقل رتبه 3 انفورماتیک در خدمات پشتیبانی و حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه قطعات و ملزومات) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/08/19 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 156

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000019

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 99/08/19 تا ساعت 18 روز پنجشنبه تاریخ 99/08/22 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/09/04

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 99/09/05 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ1/000/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  متقاضییان، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 تاریخ 99/09/04، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد انفورماتیک 33052685

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 17-08-1399