خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهار شنبه 29بهمن تا شنبه 2 اسفند99آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، تحویل ، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame، حداقل رتبه 3 انفورماتیک در خدمات پشتیبانی و حداقل رتبه 3 انفورماتیک در شبکه و داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. در سامانه 99/11/29 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 162

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000024

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز چهار شنبه تاریخ 99/11/29 تا ساعت 18 روز شنبه  تاریخ 99/12/02 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  روز چهار شنبه تاریخ 99/12/13

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/12/16 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 500/000/000 ریال (پنجاه میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را ( براساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های منطقه زنجان) می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12روز چهار شنبه تاریخ 99/12/13 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد انفورماتیک دانشجویی 33054080

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 27-11-1399