خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیحقوق
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
تقویلیلاsangdehi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir