خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی چاکلیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قدیمیبهنامb.ghadimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
علیزاده گورادلجابرj.alizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیمهندسی آب
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
افشارنیاحامدafsharnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
ارغندحسام الدینarghand [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir