خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25036   بروزرسانی: 30-11-1397

Payam Ashtari
پیام اشتری
دانشیار

پست الکترونيکی
ashtari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ashtari-payam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2499

فکس
   +98 (0) 24 3228 12413

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، ص پ 313.