خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16829   بروزرسانی: 26-06-1396

Maryam Kalami

دروس


دروس نيمسال اول -94
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
نظریه و روش‌های طراحی
مقطع تحصيلي کارشناسي 
روستا 1

دروس نيمسال اول -93
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
هندسه کاربردی
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 

دروس نيمسال اول -87
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ترسیم فنی 1
تمرین‌های معماری
روستا 1

دروس نيمسال دوم -87
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
هندسه 2
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
شناخت و طراحی معماری روستا
طراحی معماری 2

دروس نيمسال اول -86
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
روستا 1
ترسیم فنی 1

دروس نيمسال اول -85
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
روستا 1
ترسیم فنی 1

دروس نيمسال دوم -85
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
شناخت و طراحی معماری روستا
طراحی معماری 2
مقطع تحصيلي کارشناسي 
هندسه 2

دروس نيمسال اول -84
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ترسیم فنی 1
روستا 1
ترسیم فنی 1
روستا 1
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
شناخت و طراحی معماری روستا
شناخت و طراحی معماری روستا

دروس نيمسال دوم -84
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
طراحی معماری 2
مقطع تحصيلي کارشناسي 
هندسه 2
ساخت و ارائه 2

دروس نيمسال اول -83
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
طراحی معماری 2
مقطع تحصيلي کارشناسي 
تمرین‌های معماری

دروس نيمسال دوم -83
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ساخت و ارائه 2
هندسه 2
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
شناخت و طراحی معماری روستا

دروس نيمسال اول -82
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ترسیم فنی 1
ساخت و ارائه 3

دروس نيمسال دوم -82
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 
طراحی معماری 2
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ساخت و ارائه 2

دروس نيمسال اول -81
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
ترسیم فنی 1
تمرین‌های معماری
روستا 1

دروس نيمسال اول -80
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
عناصر 1
ساخت و ارائه 3

دروس نيمسال دوم -80
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
عناصر 2

دروس نيمسال اول
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي  

 

 

Copyright © 2018, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir