خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26851   بروزرسانی: 19-03-1397

Jafar Ghazanfarian
جعفر غضنفریان
دانشیار

پست الکترونيکی
j.ghazanfarian@znu.ac.ir      ghazanfarian.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghazanfarian-jafar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4142

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مکانیک، اتاق 201،ص پ 313

 

 "علم" یعنی دریابیم که حقیقت چیست،

"مهندسی" یعنی تعیین کنیم حقیقت چگونه باید باشد.