خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اصفهاني زنجانیرضا--@znu.ac.irدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
مرتضويسيد نجم الدينmortazavi@znu.ac.irدانشکده کشاورزیباغبانی
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irدانشکده مهندسیهنر
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comدانشکده علومریاضی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irدانشکده کشاورزیباغبانی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیجغرافیا
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
شادمانمحمدshadman@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irدانشکده مهندسینقشه برداری
امانلوحميد amanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بلباسیسمیهs_belbasi [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
کاظمیمحمود---@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir