خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:630   بروزرسانی: 08-09-1400

Morteza Moeini
مرتضی معینی
استادیار

پست الکترونيکی
moeini.morteza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mmoeini

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313