خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:15911   بروزرسانی: 01-08-1395

Rasoul Moharrami
رسول محرمی
استادیار

پست الکترونيکی
r_moharami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moharrami_rasoul

تلفن
   (+98) 24- 3305- 2460   +98 (0) 24 3305 2504

فکس
   +98 (0) 24 3228 3077

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک، اتاق M111، صندوق پستی 45195-313