خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11387   بروزرسانی: 18-09-1396

Reza
رضا امیدی
استادیار

پست الکترونيکی
rezaamidi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/omidi-reza

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، اتاق 204 اداری، کدپستی 38791-45371