خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9861   بروزرسانی: 21-07-1399

Mahmood Rafaei-Booket
محمود رفائی بوکت
استادیار

پست الکترونيکی
Booket[at]znu.ac.ir      mahmood.rafaeibooket@modares.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rafaei-mahmood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4493

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه برق، اتاق A211، کدپستی 38791-45371