خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9806   بروزرسانی: 16-11-1399

Maliheh Yaghoobi
ملیحه یعقوبی
استادیار

پست الکترونيکی
myaghoobi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yaghoobi-maliheh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4489

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق m237، کدپستی 38791-45371