خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20476   بروزرسانی: 10-08-1396

Isa Ahmadi
عیسی احمدی
استادیار

پست الکترونيکی
i_ahmadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-eisa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4136

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق M108،صندوق پستی 313