خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25085   بروزرسانی: 18-07-1397

Javad Moradlu

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس تهران , ایران, مهندسی عمران
عنوان رساله : تحلیل غیرخطی دینامیکی سدهای بتنی قوسی با احتساب رفتار تغییر شکلهای بزرگ
استاد راهنما : پروفسور محمدتقی احمدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, مهندسی عمران گرایش مهندسی آب , 1378-1376
عنوان پایان نامه : مطالعه انسداد فيزيكي محيط متخلخل سدهاي باطله اي
استاد راهنما : دکتر محمود مولی نژاد