خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:4436   بروزرسانی: 03-08-1395

Majeed Heydari
مجید حیدری
استادیار

پست الکترونيکی
mheydari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/heydari_majeed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4394

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 108 ساختمان اداری، کدپستی 38791-45371