خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26688   بروزرسانی: 18-09-1398

mehran javanmard
مهران جوانمرد
استادیار

پست الکترونيکی
mehranj@znu.ac.ir      mehranjav@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/javanmard-mehran

تلفن
   +98) 241 515 2   +98 (0) 24 3305 2614

فکس
+98) 241 5152611   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313