خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4400   بروزرسانی: 31-01-1398

Seyyed Mohammad Shoaei


Presentations in Seminars & Congress


International 6. سید محمد شعاعی، حبیب اله بیات
تحلیل جریان غیر دارسی درون مصالح سنگریزه ای با استفاده از تئوری جریانهای متغیر تدریجی
Analysis of non-darcy flow in rock fill materials using gradually varied flow theory

اولین کنگره ملی مهندسی عمران (1383)


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران, 24 ارديبهشت 1383.  
International 5. جلال بازرگان، سید محمد شعاعی
بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای
Investigation of effect of the velocity head in the analysis of non-Darcy flows in gravel aggregates

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران (1386)


انجمن هیدرولیک ایران (دانشگاه شهرکرد), شهرکرد-ایران, 15 شهريور 1386.  
International 4. بازرگان جلال، شعاعی سید محمد، طالب پور محمد تقی
معیارهای موثر در مدیریت جامع منابع حوزه سفیدرود
Effective measures in the field of resource management Sefid Rud River

اولین همایش ملی سدسازی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان-ایران, 25 مهر 1387.  
International 3. جلال بازرگان، سید محمد شعاعی
تعیین پارامترهای لازم جهت تحلیل دقیق جریانهای آرام، انتقالی و آشفته در مصالح سنگریزی
Determination of the necessary parameters for accurate analysis of laminar, transient and turbulent flows in rockfill materials

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران (1387)


انجمن هیدرولیک ایران (دانشگاه آب و برق شهید عباسپور), تهران-ایران, 23 آبان 1387.  
International 2. جلال بازرگان، سید محمد شعاعی، فرید عباسی
تعیین ضریب زبری مصالح متخلخل (سنگدانه ای ) به روش تحلیلی

نهمین کنفرانس هیدرولیک


انجمن هیدرولیک ایران (دانشگاه تربیت مدرس), تهران-ایران, 20 آبان 1389.  
International 1. سید محمد شعاعی، سید احمد میرباقری، عباسعلی زمانی، جلال بازرگان
بررسی تغییر غلظت فلزهای سنگین در عمق های مختلف مخزن سد شهید رجایی

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


تهران-ایران, 20 اسفند 1391.