خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
اسکندریوجیهه---[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab–M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اشتریپیامashtari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
اصفهاني زنجانیرضا--@znu.ac.irدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir , m_eghbali[at]alumni.iust.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
امانلوحميد amanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
امانیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
امیریمحسنamiriاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
انتصار فومنیغلام حسین---@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irدانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir