خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22074   بروزرسانی: 13-04-1397

Madjid ABBASI

مدیریت

مدير گروه مهندسي نقشه برداري دانشگاه زنجان از تاريخ اول دي ماه  ١٣٨٥ تا بهمن ١٣٨٧

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان ١٣٨٩ تا ١٣٩١

عضو گروه تخصصي نقشه برداري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، ١٣٩٠ تا ١٣٩١

مدير گروه مهندسي نقشه برداري دانشگاه زنجان از تاريخ اول مرداد ١٣٩٤ تا اول مرداد 1396