خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29300   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. CPP programming Language2. Assembly language3. Data Structure4. Algorithm Desgin