خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25621   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

علایق پژوهشی

هیدرودینامیک

امواج و ارتعاشات در محیطهای سیالی

آبشستگی

روشهای کنترل سازه ای فرسایش و رسوبگذاری