خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24629   بروزرسانی: 25-06-1397

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

علایق پژوهشی

هیدرودینامیک

امواج و ارتعاشات در محیطهای سیالی

آبشستگی

روشهای کنترل سازه ای فرسایش و رسوبگذاری