خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25980   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 الهه کیانپور اسفند  1393سازه های هیدرولیکی تاثير تركيب ابزارهاي كنترل آب شستگي در پايداري پايه هاي پل   استاد راهنما
8 حمیدرضا عابدی امینلوئی شهريور  1394سازه های هیدرولیکی بررسي تاثير اختلاف تراز كف در الگوي فرسايش و رسوب گذازي در تقاطع كانال   استاد راهنما
7 نسرین خالوئی کهنگی دي  1394سازه های هیدرولیکی تاثير آرايش مثلثي آب شكن هاي نفوذپذير در كنترل فرسايش رودخانه   استاد راهنما
6 شهلا اکبری خرداد  1395سازه های هیدرولیکی ارزيابي دقت روش هاي معمول تعيين حريم رودخانه ها با استفاده از مدل هاي دو بعدي   استاد راهنما
5 لیلا عالیزاده شهريور  1395سازه های هیدرولیکی تعيين ميزان آبدهي قنات در خاكهاي چند لايه با استفاده از مدل عددي   استاد راهنما
4 رضا وهابی سویری مهر  1395سازه های هیدرولیکی بررسي آزمايشگاهي تاثير آرايش مثلثي آب شكن هاي نفوذپذير در كنترل فرسايش رودخانه   استاد راهنما
3 مریم معصومی بهمن  1395سازه های هیدرولیکی بررسي عددي تاثير جهت گيري لوله پره دار و بي پره عبوري از مقطع رودخانه بر نرخ آبشستگي   استاد راهنما
2 حنیف پورشهباز شهريور  1396سازه های هیدرولیکی بررسي عددي تاثير گروه آب شكن هاي نفوذناپذير مورب با طول هاي نامساوي بر رسوب گذاري فرسايش در كانال ها   استاد راهنما
1 فاطمه ملکی شهريور  1396سازه های هیدرولیکی مطالعة آزمايشگاهي عملكرد آرايش شعاعي آبشكن هاي نفوذپذير بر آبشستگي رودخانه    استاد راهنما