خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25621   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

مدیریت

     1- معاون فنی و عمرانی شهرداری زنجان (سه سال)

 

     2- مدیر گروه عمران دانشگاه زنجان 

 

     3- رئیس گروه نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران (یک سال و نیم)

 

     4- مدير طرحهاي عمراني دانشگاه (سه سال و نیم)

 

      5- مدير طرحهاي عمراني مركز رشد واحدهای فناور (یک سال و نیم)

 

      6- مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (یک سال)

 

      7- دبیر و عضو هیات مدیرۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (دوره ششم)

 

 

قسمتی ا ز دیگر فعالیتهای اجرایی

 

 

     مدير كتابخانه مهندسي (1 سال)

 

 

     نماينده دانشگاه در ستاد حوادث غير مترقبه استان

 

     نماينده دانشگاه در كميته آموزش و مصالح سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان

 

      عضو كميته آب دانشگاه زنجان

 

 .......