خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25980   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. محاسبات عددی4. مکانیک محیطهای پیوسته5. هیدرودینامیک6. دینامیک