خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24629   بروزرسانی: 25-06-1397

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. محاسبات عددی4. مکانیک محیطهای پیوسته5. هیدرودینامیک6. دینامیک